VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo số 2 về thực tập công nghiệp K60 học kỳ 20181

Thông báo số 1 về việc Thực tập công nghiệp cho sinh viên cử nhân CN K60

Viện Điện tử - Viễn thông sẽ tổ chức cho các bạn sinh viên lớp CNCN K60 đi thực tập công nghiệp trong trong thời gian 10 tuần bắt đầu từ ngày 01/10/2018. Sinh viên sẽ được chia thành 02 nhóm để đi thực tập tại 02 công ty là Fsoft (FPT Software) và VNPT Tech. Để chuẩn bị cho việc chia nhóm phù hợp, Viện ĐTVT sẽ tổ chức một buổi làm bài test cho tất cả các bạn vào 9h30 thứ ba ngày 25/09/2018 tại TC-412. Yêu cầu các bạn nằm trong danh sách đi thực tập tham gia test đầy đủ. Sau khi có kết quả test, Viện sẽ có thông báo tiếp theo về danh sách từng nhóm, nội dung, kế hoạch và các các quy định đánh giá quá trình và kết quả thực tập (trong đó có các điều kiện đối với các bạn có nguyện vọng thực tập ở công ty khác).

Viện ĐTVT

Thông báo kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp kỳ 20173

Phân công thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 20181

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

Phân công hướng dẫn đồ án môn học 20181

Đồ án 1

 

Đồ án 2

 

Đồ án 3

 

Đồ án thiết kế Y sinh 1

 

Đồ án thiết kế Y sinh 5

 

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp SIE học kỳ 20181

Các bài viết khác...