VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên

Thông báo Tổ chức lớp và Đại hội các chi đoàn Viện Điện tử - Viễn thông

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp và Đại hội các chi đoàn Viện Điện tử - Viễn thông

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015 của Viện Điện tử - Viễn thông, thực hiện công tác tổ chức lớp và kiện toàn nhân sự các lớp thuộc quản lý của Viện, Ban lãnh đạo Viện yêu cầu các cán bộ quản lớp các lớp K55, K56, K57, K58, các lớp thuộc chương trình KSTN và CTTT do Viện quản lý triển khai thực hiện các nội dung sau:

1.Thông báo chương trình họp lớp tới các sinh viên thuộc lớp quản lý theo thời gian phân công (file đính kèm).

2.Tổ chức họp lớp, gặp mặt sinh viên để nắm tình hình lớp, ký tên bảng điểm rèn luyện, thu thập, giải đáp các thắc mắc liên quan đến học tập trong năm học 2014-2015

      3.Chỉ đạo các hoạt động phong trào và ngoại khóa của lớp sinh viên.

      4.Tổ chức Đại hội Chi đoàn và kiện toàn nhân sự chi đoàn.

Thời gian:     Chủ nhật ngày 14/9/2014.

Địa điểm:      D5 - Lịch phân phòng (file đính kèm).

Nhận được thông báo này, đề nghị Giáo viên chủ nhiệm, bí thư, lớp trưởng các lớp K55, K56, K57, K58, các lớp thuộc chương trình KSTN, CTTT thông báo tới toàn bộ các đoàn viên, thanh niên trong lớp về kế hoạch, đảm bảo các thành viên trong lớp có mặt đầy đủ tham gia sinh hoạt trong buổi họp. Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp thời gian tham gia, giám sát thực hiện và lấy kết quả làm căn cứ chấm điểm rèn luyện cho sinh viên. Các bạn sinh viên là đoàn viên của các chi đoàn bắt buộc có mặt đầy đủ để thực hiện triển khai kế hoạch.

Thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm sẽ được thông báo trên website của Viện Điện tử - Viễn thông và thông qua các kênh sinh viên các khóa.

Trân trọng cảm ơn.

                                                                                                 

                Nơi nhận:                                                                                          VIỆN TRƯỞNG

            -  Như trên;

            -  Lưu: VP Viện

 

Thông báo về đăng ký Thực tập cơ bản dành cho sinh viên K58 chưa đăng ký trên SIS

Sinh viên K58 đã đăng ký nhóm trên website của Viện nhưng chưa đăng ký được trên trang SIS đề nghị đăng ký vào form sau trước 16h ngày 19/9/2014.

 

https://docs.google.com/forms/d/1SxGEYaDnZ13nNzFFXK7LoTyg0Nl8imehIlMKeCO9avQ/viewform

 

 

Văn phòng Viện.

Thông báo lịch học lại kỳ 1 năm học 2014-2015 hệ cao đẳng

Các bạn sinh viên xem lịch học lại kì 1 năm học 2014-2015 hệ cao đẳng tại đây.

 

Văn phòng Viện

Thông báo phân công hướng dẫn đồ án thiết kê 2 học kì 20141

Các bạn sinh viên xem danh sách phân công hướng dẫn đồ án thiết kế 2 học kì 20141 tại đây.

Sinh viên liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn theo địa chỉ được cung cấp.

 

Văn phòng Viện

Thông báo cho lớp bài tập Trường Điện từ kì 20141

Các bạn sinh viên học Lớp Bài tập Trường điện từ K52, K53 mã lớp 635449 liên hệ với thầy Lâm Hồng best online casino Thạch để học.

Điện thoại liên hệ : 0912757622.

 

Văn phòng Viện. 

Thông báo phân công hướng dẫn đồ án thiết kê 1 và 3 học kì 20141

Các bạn sinh viên xem danh sách phân công hướng dẫn đồ án thiết kế 1 và 3 học kì 20141 tại đây.

Sinh viên liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn theo địa chỉ được cung cấp.

 

Văn phòng Viện

Các bài viết khác...