VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông tin về hội đồng chấm tốt nghiệp kỳ 20192 dưới hình thức online

Hội đồng số 192_Online 

Thời gian: 14h30 17.07.2020 
Địa điểm: C9-422 
Chủ tịch: TS. Hán Trọng Thanh 
Thư ký: TS. Nguyễn Thu Nga 
Ủy viên: TS. Nguyễn Thị Kim Thoa 
 
Danh sách sinh viên 
1.   20151744 Nguyễn Thị Xuân Huyền CTTT Điện tử 01-K60
2.   20167978 HORN LOT Kỹ thuật điện tử-truyền thông 01-K61
3.   20153060 Nguyễn Đình Quốc Điện tử 06 K60