VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM CNĐT & KT Y Sinh

Các môn học

Đại học:

• Cơ sở điện sinh học
• Mạch xử lý tín hiệu y sinh
• Công nghệ chẩn đoán hình ảnh
• Cấu kiện điện tử
• Hệ thống thông tin y tế
• Giải phẫu sinh lý
• Thiết bị điện tử y sinh
• Xử lý ảnh y tế
• Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị
• An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế
• Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh
• Vật liệu y sinh
• Cơ sinh
• Thiết kế kỹ thuật y sinh

                          

casino #000000;">Sau đại học:

• Cảm biến y sinh
• Mô hình hóa tín hiệu y sinh
• Tái tạo ảnh y tế
• Thông tin y tế
• Thiết kế thiết bị y sinh
• Thiết kế hệ thống theo dõi bệnh nhân
• Mô phỏng hệ thống sinh lý
• An toàn bức xạ trong y tế
• Chuyên đề BME
• Lập phác đồ điều trị trong xạ trị
• Công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến
• Cơ sinh và ứng dụng
• Quang học y sinh

• Thiết bị quang điện tử trong y tế