VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Điện tử & KT máy tính

Lĩnh vực Nghiên cứu

1.Xử lý tín hiệu phi tuyến

2. Xử lý ảnh

2.Thiết kế hê nhúng

3. Network on chip

4.Cảm biến hình ảnh

5.Hệ thống thông tin vô tuyến (OFDM, UWB, MIMO,…)

6.Thiết kế hệ thống phần cứng

7.Thiết kế IC và SoC