Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
News Science news

Giới thiệu dự án thúc đẩy nghiên cứu và phát triển Internet vạn vật của Viện Điện tử Viễn thông hướng tới các giải pháp thông minh cho một xã hội Việt Nam bền vững