Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
News Science news

Thông tin khoá học khoá học mùa hè về IoT diễn ra từ 12/7 tới 15/7 tại trung tâm Việt Đức