Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
News Local News

Thông báo chuyển văn phòng Viện

Hiện nay văn phòng Viện Điện tử Viễn thông đã hoàn thành việc tu sửa.

Mọi giao dịch, liên hệ với Viện Điện tử Viễn thông được chuyển về Văn phòng Viện C9-405.

 

Văn phòng Viện kính báo