Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Circuits &Signal Processing

Books

1.“Toán kỹ thuật”, To Ba Duc, Dao Le Thu Thao, Nguyen Huu, Phat, Public House of Science and Technology, 2008.

2.“Giáo trình Lý thuyết truyền tin”, Tran Trung Dung, Nguyen Thuy Anh, Public House of Science and Technology, 2009.

3.“Giáo trình Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử”, Vu Quy Diem, Nguyen Thuy Anh et al., Public House of Science and Technology, 2001.

4.“Ước lượng tham số mô hình kênh hệ động học”, Nguyen Ngoc San, Nguyen Thuy Anh, Hoang Minh, Public House of Science and Technology, 2008.